Takagi Yoshin Ryu Seminar 2010

Three day seminar with Norman Smithers. Day one covered principles of Ima to tsugi no aida no kuukan. Day two covered Takagi Yoshin Ryu Shoden, Ukemi Gata, and Henka of Kihon Happo. Day three covered Kihon Happo with the Katana and Tantojutsu.

Takagi Yoshin Ryu Seminar 2010